Aktualności


Zapraszamy do udziału w konkursie!

Wygraj jedną z trzech atrakcyjnych zniżek na  obóz narciarski z językiem angielskim! Szczegóły na fanpage strony na Facebooku: Ambit Szkoła Językowa i w poniższym regulaminie. 


W przypadku wygranej, zniżkę można przekazać dowolnej osobie

Konkurs potrwa do 30.11.17r.


Centrum Edukacyjne Ambit

Oddział Obłuże

tel. 500-215-047

REGULAMIN KONKURSU (do pobrania)

I Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie: Wygraj rabat na
obóz narciarski z językiem angielskim (dalej: "Konkurs").
2. Organizatorem Konkursu jest Ambit Licznerski i Walder Sp. j. ul. Płk. Dąbka 21/2, 81-107
Gdynia.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym
https://www.facebook.com/szkola.jezykowa.ambit/ w dniach 18.11.2017 – 30.11.2017 (do
godziny 18:00).

II Uczestnicy konkursu

 

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która posiada:
a) miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiada konto na serwisie społecznościowym Facebook, z zastrzeżeniem, że korzystanie
z Facebooka przez osoby poniżej 13. roku życia jest zabronione,
2. Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział
w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela
ustawowego na udział w Konkursie.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych
podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich
najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa

 

1. Konkurs obejmuje polubienie strony https://www.facebook.com/szkola.jezykowa.ambit/
oraz polubienie i udostępnienie publiczne posta konkursowego, a także oznaczenie jednej
osoby w komentarzu, z którą chcielibyśmy wybrać się na obóz.
2. Ustala się następującą datę publikacji postu konkursowego: 17.11.2017r.
3. Fundator nagrody losuje spośród uczestników, którzy spełnią wymagania: polubią stronę
https://www.facebook.com/szkola.jezykowa.ambit/ oraz polubią i udostępnią publicznie post
konkursowy, a także oznaczą jedną osobę w komentarzu, z którą chcieliby wybrać się na
obóz.
4. W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za
niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć
religijnych lub światopoglądowych oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa,
orientacja seksualna).
5. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści:
"Wyrażam Szkole Językowej Ambit z siedzibą w Gdyni zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem
Zwycięzców. W przypadku wygranej wyrażam Szkole Językowej Ambit zgodę na
publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na fanpage Szkoły
Językowej Ambit pod adresem:
https://www.facebook.com/szkola.jezykowa.ambit/ .
Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych
osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców,
a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzców, jest
Szkoła Językowa Ambit z siedzibą w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 21/2 (81-107). Podane dane
osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane na portalu Facebook
(
https://www.facebook.com/szkola.jezykowa.ambit/) w związku z uczestnictwem
w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza
upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich
danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji

ww. Celów."
6. Nagrodą w konkursie jest jedna z trzech zniżek (3x -100 zł) do wykorzystania przy
zapisywaniu się na obóz narciarski z językiem angielskim.
7. Organizator przyzna nagrody trzem osobom, a wyniki opublikuje na profilu Facebookowym
https://www.facebook.com/szkola.jezykowa.ambit/ . Ogłoszenie wyników nastąpi
niepóźniej niż 7 dni od zakończenia konkursu.
8. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. Mogą być
one przekazywane innym osobom.
9. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania do Organizatora
w wiadomości prywatnej na portalu Facebook następujących danych:
a) imię i nazwisko
b) adres e-mail
c) data urodzenia
d) adres zamieszkania
10. Brak przesłania wiadomości, o której mowa w pkt. 9 w ciągu 48 godzin od dnia ogłoszenia
wyników w konkursie jest równoznaczne z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru
nagrody.
11. Nagroda przyznana w Konkursie zostanie uwzględniona w momencie zapisania się na obóz
narciarski z językiem angielskim.

IV Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi
konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu
regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych
obyczajów zobowiązuje w ciągu 24 h do usunięcia stwierdzonego naruszenia.
2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu
Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.
3. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:
a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby
bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,
b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebooku,
c) zablokowania konta użytkowania na Facebooku,
d) udziału w konkursie osoby poniżej 13. roku życia,
e) używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub
zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora,
f) posługiwania się przez uczestnika konkursu nazwami innych użytkowników lub ich
oznaczeniami,
g) naruszenia przez odpowiedź na pytanie konkursowe praw autorskich, o ile takowe
naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Facebook.
4. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody. Informację
o wykluczeniu z konkursu Organizator prześle uczestnikowi drogą mailową na adres
wskazany na profilu Facebook.
V Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, profilu (Facebook
ID), zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest Ambit Licznerski i Walder Sp. j. Dane
osobowe uczestników zostały powierzone do przetwarzania na podstawie art. 31 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Z 2014 r., poz. 1182,
z późn. zm.) na rzecz Organizatora.
5. Uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz
usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

VI Tryb składania reklamacji

 

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez
uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej
w ciągu 21 dni od daty zakończenia konkursu.
2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem
poleconym.
3. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do konkursu muszą być
skierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.

VII Postanowienia końcowe

1. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 18.11.2017 – 30.11.2017r.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.Strefa dla uczniów

Login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Ambit Centrum Edukacyjne    tel.: 58 782-0-999     admin@ambit.strefa.pl
PKO BP S.A. 92 1440 1026 0000 0000 0814 4718